Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa roczna - podsumowanie 2012 roku

Data publikacji 01.03.2013

Wczoraj w sali odpraw w Komendzie Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego odbyła się odprawa roczna z udziałem I Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji insp. Michała Domaradzkiego. W spotkaniu uczestniczyli kierownicy komórek i jednostek organizacyjnych oraz policjanci i pracownicy cywilni KPP z siedzibą w Starych Babicach, a także zaproszeni goście, między innymi Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, służb powiatowych, prokuratury, sądu oraz straży pożarnej i straży miejskich.

Wczoraj o 11.00 w sali odpraw w Komendzie Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego odbyła się roczna odprawa kadry kierowniczej podsumowująca pracę i działania podjęte w ubiegłym roku przez policjantów Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz przedstawione zostały zamierzenia na 2013 rok. W odprawie uczestniczył I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji insp. Michał Domaradzki. W spotkaniu wzięli udział także Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego Jan Żychliński, a także wójtowie, burmistrzowie, przedstawiciele służb powiatowych, prokuratury, sądu oraz straży pożarnej i straży miejskich.

Odprawę przeprowadził Komendant Powiatowy Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego nadkom. Hubert Kowalczewski, który powitał wszystkich uczestników odprawy, a następnie omówił pracę i wyniki pionu kryminalnego, zagadnienia logistyczne, kadrowe i dyscyplinarne oraz zakres pracy i efekty pionu prewencji.

Komendant zapowiedział też kontynuacje "Debat Społecznych" dotyczących poprawy bezpieczeństwa na terenie poszczególnych miast i gmin powiatu warszawskiego zachodniego. Podsumowując swoje wystąpienie Komendant Powiatowy Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego nadkom. Hubert Kowalczewski podkreślił, że osiągnięte wyniki i efekty pracy policjantów są możliwe między innymi dzięki ścisłej współpracy z lokalnymi władzami, samorządami, instytucjami państwowymi, organizacjami rządowymi i pozarządowymi oraz społecznościami lokalnymi. Przedstawił również zamierzenia na rok bieżący mające na celu poprawę bezpieczeństwa na terenie powiatu. Za osiągnięte wyniki i pracę podziękował wszystkim policjantom oraz pracownikom cywilnym.

W trakcie odprawy głos zabrali również zaproszeni goście. Były podziękowania i gratulacje za osiągnięte dobre wyniki policjantów z powiatu warszawskiego zachodniego. Swoje podziękowania za stan bezpieczeństwa na terenie całego powiatu wyraził także Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego Jan Żychliński.

Na zakończenie głos zabrał I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji insp. Michał Domaradzki. Powiedział, że najlepszą oceną pracy policjantów jest opinia wyrażona przez społeczeństwo oraz poczucie bezpieczeństwa obywateli. Zauważył również dobrą współpracę z lokalnymi władzami samorządowymi oraz innymi podmiotami na rzecz bezpieczeństwa. Kończąc podziękował wszystkim policjantom i pracownikom cywilnym za trud, wysiłek i dobrą pracę.

/ego/

Powrót na górę strony