Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Skargi i wnioski - ważna informacja

Data publikacji 17.03.2020

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa, dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w jednostkach Policji, związanych z potrzebą powiadomienia o zdarzeniu. Zawieszone zostają również terminy przyjęć interesantów przez kierownictwo Policji na terenie garnizonu stołecznego.

Do odwołania w jednostkach Policji na terenie garnizonu stołecznego zawieszone zostają przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków. Ciągłość ich składania pozostaje jednak zachowana. Ograniczana pozostaje jedynie ich forma. Skargi i wnioski można przekazywać zarówno za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub koresponencji elektronicznej przy wykorzystaniu adresów email dostępnych na stronach poszczególnych jednostek. Ponadto do Państwa dyspozycji pozostają numery telefonów kontaktowych za pośrednictwem, których można pozyskać dodatkowe informacje.

W dalszym ciągu przyjmowanie, rozpatrywanie, załatwianie skarg i wniosków należących do kompetencji Komendanta Powiatowego Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach realizowane jest przez Zespół Kontroli. Funkcjonariusze w sprawach skarg i wniosków pracują w godz. 7:00 - 15:00.

Skargi na działalność Policji należące do kompetencji Komendanta Powiatowego Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach można wnieść za pośrednictwem:

- urzędu pocztowego, kierując przesyłkę na adres:

Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach
ul. Warszawska 276
05-082 Stare Babice

- faksu na numer:

47 724 32 08

- poczty elektronicznej:

oficer.prasowy.warszawa-zach@ksp.policja.gov.pl

Warunkiem rozpatrzenia pisemnej skargi (wniosku) jest podanie adresu pocztowego do korespondencji. Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. Nie ma możliwości składania skarg telefonicznie.

Skarga powinna zawierać:

  • imię i nazwisko skarżącego;
  • dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania);
  • dokładny opis zdarzenia.

Informację w zakresie możliwości złożenia skargi, bądź wniosku można uzyskać telefonicznie pod nr tel. (47) 724 32 14 w godz. 7:00 - 15:00.

W sytuacjach wymagających podjęcia natychmiastowej interwencji należy kontaktować się z najbliższą jednostką Policji pod numerami telefonów 997 i 112.

Przypominamy, że wizyty w jednostkach Policji wiążą się często z koniecznością przemieszczania się środkami komunikacji zbiorowej oraz przebywania wśród większej ilości nieznanych nam osób. Oczekując na przyjęcie zgłoszenia w zamkniętych pomieszczeniach również jesteśmy narażeni na kontakt z obcymi osobami.

Dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w jednostkach Policji, związanych z potrzebą powiadomienia o zdarzeniu. Do Państwa dyspozycji pozostają numery telefonów jednostek Policji dostępne na stronach internetowych, aplikacji "Moja Komenda" oraz w przypadku zgłoszeń alarmowych numery 112 i 997. Możliwe jest również przesłanie zgłoszenia pisemnie lub e-mailem (nie dotyczy sytuacji nagłych).

Po dokonaniu weryfikacji zgłoszenia, otrzymają Państwo instrukcje, co do dalszego postępowania. Pamiętajmy jednak, że w  niektórych przypadkach (np. konieczność sporządzenia dokumentacji procesowej - przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie, czy przesłuchania w charakterze świadka) niezbędne jest wykonanie czynności na terenie jednostki, o czym poinformują policjanci.

Powrót na górę strony