Zakres działalności

Informacja o zakresie działalności Komendanta Powiatowego Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach i Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach

Komendant Powiatowy Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach zajmuje się ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Komendant Powiatowy Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach podlega Komendantowi Stołecznemuu Policji.

Komendanta Powiatowego Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach powołuje i odwołuje Komendant Stołeczny Policji po zasięgnięciu opinii starosty.

Komendant Powiatowy Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach jest przełożonym wszystkich policjantów na terenie powiatu warszawskiego zachodniego.

Koordynuje funkcjonowanie podległych mu jednostek i komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach

Komendant Powiatowy Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach podejmuje decyzje w sprawach:

  • tworzenia, likwidacji lub przekształcania komórek w komendzie powiatowej Policji;
  • tworzenia lub likwidacji komisariatu Policji;
  • tworzenia, likwidacji lub przekształcania komórek w komisariacie Policji.

Komendant Powiatowy Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach wykonuje swoje zadania przy pomocy podległej Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach.

Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach to jednostka nadrzędna wobec wszystkich jednostek Policji w powiecie warszawskim zachodnim podległych Komendantowi Powiatowemu Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach.

Zakres działalności Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach to między innymi:

1) tworzenie i realizacja, we współdziałaniu z organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami i instytucjami pozarządowymi, programów prewencyjnych ukierunkowanych na:

  • tzapewnienie osobom zamieszkałym na obszarze powiatu bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych,
  • zwalczanie przestępczości,
  • ujawnianie, zapobieganie i zwalczanie zjawisk patologii społecznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
  • zapewnienie mieszkańcom możliwości sygnalizowania lub zgłaszania Policji o zdarzeniach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia albo porządkowi publicznemu, a także stworzenie warunków umożliwiających natychmiastową reakcję Policji na takie sygnały lub zgłoszenia,
  • organizowanie, koordynowanie i wykonywanie czynności patrolowych, interwencyjnych oraz ochronnych,
  • edukacja mieszkańców w zakresie uwarunkowań dotyczących utrzymywania porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz aktywnego udziału w przedsięwzięciach profilaktycznych podejmowanych na obszarze powiatu,
  • kreowanie w społecznościach lokalnych pozytywnego wizerunku Policji oraz podejmowanych przez Policję działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2) koordynowanie, nadzorowanie i wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych w celu sprawnego ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;

3) koordynowanie, nadzorowanie i wykonywanie czynności związanych z poszukiwaniem osób i rzeczy oraz identyfikacją zwłok;

4) wykonywanie czynności zapewniających bezpieczeństwo i porządek w ruchu na drogach publicznych przez kierowanie tym ruchem oraz jego kontrolowanie;

5) realizowanie zadań związanych z likwidacją skutków zdarzeń drogowych oraz zabezpieczeniem procesowym śladów i dowodów;

6) analizowanie zjawisk w dziedzinie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, określanie tendencji w tym zakresie i kreowanie lokalnej polityki przeciwdziałania zagrożeniom w ruchu drogowym;

7) edukacja mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej, w zakresie bezpiecznego korzystania z dróg, wód i terenów przywodnych oraz przeciwdziałania zagrożeniom w ruchu drogowym, na wodach i na tych terenach; a także organizowanie i wykonywanie czynności patrolowych, interwencyjnych oraz ochronnych;

8) realizowanie zadań związanych z zabezpieczeniem śladów i dowodów przestępstwa na miejscach zdarzeń;

9) planowanie i organizacja działań własnych związanych z realizacją zadań w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego podczas organizowanych zgromadzeń publicznych i protestów społecznych oraz w  związku z odbywaniem się imprez masowych;

10) współdziałanie w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości z funkcjonującymi na obszarze powiatu organami ochrony prawnej, a także współdziałanie w zakresie profilaktyki wychowawczej i edukacji z organami administracji publicznej, organizacjami społecznymi oraz mediami;

11) analizowanie zjawisk kryminogennych oraz rozpoznanych zagrożeń przestępczością, ze szczególnym uwzględnieniem zjawis patologicznych dotyczących dzieci i młodzieży.

W Komendzie Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach prowadzony jest serwis internetowy babice.policja.gov.pl, na którym znajdziesz informacje o tej i innych jednostkach Policji w garnizonie stołecznym Policji.

 

Dodatkowe informacje:

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach

Komisariat Policji w Błoniu

Komisariat Policji w Łomiankach

Komisariat Policji w Ożarowie Mazowieckim

Posterunek Policji w Izabelinie z siedzibą w Hornówku

Posterunek Policji w Kampinosie

Posterunek Policji w Lesznie

 

Główna siedziba Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach znajduje się przy ul. Warszawskiej 276 w Starych Babicach.

W Komendzie Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach możesz złożyć wniosek, skargę lub petycję.

Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem przestępstwa lub wykroczenia, udaj się do najbliższej jednostki Policji (komendy Policji, komisariatu Policji lub posterunku Policji) lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony