Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach

Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach

Data publikacji 06.02.2009
05-082 Stare Babice
ul. Warszawska 276
 
tel. (22) 752 80 00, 47 724 39 00, 47 724 39 01
fax 47 724 32 07

telefon alarmowy: 997 lub z telefonu komórkowego: 112

e-mail: dyzurny.zachod@ksp.policja.gov.pl

 

Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji
tel. 47 724 32 09
fax 47 724 32 08
 
Sekretariat Wydziału Prewencji
tel. 47 724 32 45
fax 47 724 32 46
 
Sekretariat Wydziału Ruchu Drogowego
tel. 47 724 32 61
fax 47 724 32 07
 
Sekretariat Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego
tel. 47 724 32 22
fax 47 724 32 23
 
Sekretariat Wydziału Kryminalnego
tel. 47 724 32 81
fax 47 724 32 30
 
Zespół Prezydialny Kadr i Szkolenia
tel. 47 724 32 71
fax 47 724 32 70

 

Komendant Powiatowy Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godz. 16.00 18.00.

 

Skargi na działalność Policji należące do kompetencji Komendanta Powiatowego Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach można wnieść za pośrednictwem:

1. Urzędu pocztowego, kierując przesyłkę na adres: 

    Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach

    05-082 Stare Babice, ul. Warszawska 276

2. Faksu na numer: 47 724 32 08

3. E-mail: dyzurny.zachod@ksp.policja.gov.pl

Warunkiem załatwienia pisemnej skargi (wniosku) jest podanie adresu pocztowego do korespondencji, bowiem zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. Nie ma możliwości składania skarg telefonicznie.

Skarga powinna zawierać:

-      imię i nazwisko skarżącego;

-      dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania);

-      dokładny opis zdarzenia.

WAŻNE!

W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.

 

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek Policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Rzecznik Praw Obywatelskich,
Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa

Przyjęcia Interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
telefon: 22 55 17 760, 22 55 17 811
centrala: 22 55 17 700

Linki:

strona główna RPO www.rpo.gov.pl

formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/

 

Powrót na górę strony